اخبار > كلیات و برنامه درسی سطح سه علوم اسلامی با گرایش علوم حدیث 

کد خبر:٣٧٥٤٩٥بازدید:4000تاریخ درج:يکشنبه ٢٢ فروردين ١٣٩٥

 كلیات و برنامه درسی سطح سه علوم اسلامی با گرایش علوم حدیث

 


 

كلیات و برنامه درسی سطح سه رشته علوم حدیث

 

ماده 1. عنوان

عنوان رشته، سطح سه علوم حدیث است.

ماده 2. تعریف

سطح سه علوم حدیث، دومین مقطع از این رشته است كه در آن طلاب، تاریخ، مبانی و مسائل علوم حدیث را می آموزند و توانایی پاسخگویی به نیازهای مربوط و توان تدریس و تحقیق در حد تحلیل و بررسی آن را پیدا می كنند و در پایان، موفق به دریافت دانشنامه  این رشته می شوند.

ماده 3. اهداف

1.      شناخت مبانی و مسائل علوم حدیث و دیدگاه های محدثان در زمینه معارف روایی؛

تربیت نیروهای توانمند علمی، جهت پاسخگویی به سؤالات در مورد احادیث شیعه؛

آشنایی با مكاتب مهم حدیثی؛

افزایش توان تحقیق در حد تحلیل و بررسی و زمینه سازی جهت گسترش پژوهش های حدیثی؛

شناخت منابع و مآخذ مرتبط با مباحث حدیثی و ایجاد توان فهم آن؛

زمینه سازی جهت تربیت استاد برای دروس مرتبط با علوم حدیث در سطح 1 و 2؛

تربیت طلاب مستعد، جهت ورود به سطح بالاتر؛

ایجاد توان تتبع و تحقیق در زمینة فقه و اصول؛

ایجاد توان استفاده از منابع فقهی و اصولی.

ماده 4. سیاست ها

1.      اهتمام به تعالی اخلاقی و معنوی طلاب؛

اهتمام به تقویت استقلال فكری و اعتماد به نفس در مسائل علمی؛

تأكید بر بهره گیری از روش های كارآمد آموزشی؛

اهتمام به سنت های حسنه حوزوی؛

تكیه بر آموزش موضوعات و مسائل اصلی رشته؛

تأكید بر روزآمدی و پویایی برنامه های آموزشی و پژوهشی؛

تأكید بر شناسایی استعدادهای برتر در زمینة تحقیق و تدریس؛

اهتمام به تقویت تعهد دینی و دفاع از نظام مقدس اسلامی؛

تأكید بر آموزش پژوهش محور؛

تأكید بر استفاده از متون آموزشی واجد شرایط لازم؛

اهتمام به دروس فقه و اصول و نظارت بر اجرای آن.

ماده 5. ضرورت

1.      جایگاه برجسته حدیث به عنوان مبین و مفسر قرآن و یكى از اصلی ترین منابع معارف اسلامی و تأكید فراوان بر آموزش معارف حدیثی؛

رسالت حوزه در تربیت نیروی انسانی آشنا با علوم حدیث و معارف حدیثی و پاسخ به شبهات مرتبط؛

نیاز امت اسلام و جامعة جهانی به تبیین و ترویج درست معارف حدیثی.

ماده 6. نظام آموزشی

نظام آموزشی این رشته، نیم سالی، درسی و حضوری است. طول دوره بدون احتساب پایان نامه، حداقل شش نیم سال و حداكثر هشت نیم سال است.

ماده 7. شرایط كلی پذیرش

1.      احراز صلاحیت های عمومی و اخلاقی، بر اساس آیین نامه های مصوب؛

2.      دارا بودن مدرك علمی سطح دو؛

3.      قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه علمی.

 

ماده 8.  جدول دروس پیش نیاز

ردیف

عنــوان درس

ساعت

اهداف

1

تاریخ حدیث

32

آشنایی با تاریخ حدیث فریقین تا دورة معاصر

2

جوامع حدیثی

32

آشنایی با مهمترین جوامع حدیثی فریقین

3

كلیات علم رجال

48

آشنایی با مبانی دانش رجال و كوشش دانشمندان فریقین در معرفی راویان

4

منطق فهم حدیث

32

آشنایی با قواعد عمومی و مؤثر در فهم حدیث

5

تعادل و تراجیح

16

آشنایی با پدیدة اختلاف در میان احادیث، منشأ اختلاف و راه های رفع تعارض آنها

6

درایه

16

آشنایی با اصطلاحات حدیثی و طرق تحمل آن

جمع

176

 

 

تبصره: طلابی كه دروس پیش نیاز را در سطح دو گرایش علوم حدیث و یا مراكز معتبر دیگر گذرانده باشند، در صورت مطابقت هشتاد درصدی سرفصل ها، از گذراندن این دروس معاف هستند.

 

ماده 9. عناوین و مشخصات كلی دروس

ردیف

عنوان

ساعت

1

دروس عمومی

624

2

دروس تخصصی

1088

1.      جمع كل

2.      1712

 

 

ماده 10. عناوین و مشخصات تفصیلی دروس

      دروس عمومی

ردیف

عنوان درس

ساعت

اهداف

1

فقه

160

شناخت استدلالی مسائل مهم فقه، طبق برنامة مركز مدیریت در سطح سه (از القول فی ماهیة العیب تا آخر مكاسب)

2

اصول

320

شناخت استدلالی مباحث مهم اصولی، طبق برنامة مركز مدیریت در سطح سه )جلد اول كفایة الاصول از ابتدای المقصد الثانی فی النواهی تا پایان جلد دوم)

3

عربی معاصر

32+16

نظری عملی

ایجاد توان بهره گیری از متون عربی جدید در حوزه علوم حدیث

4

روش تحقیق پیشرفته

32+16

نظری عملی

تقویت توان تحقیق و پژوهش در مسائل علوم حدیث، با آموزش روش های تحقیق و كیفیت بهرهبرداری از ابزار و منابع

5

روش تدریس

32+16

نظری عملی

ایجاد توان مهارت تدریس با آموزش روش ها و فنون كلاس داری و ارزشیابی

جمع

624

 

 

      دروس تخصصی

ردیف

عنوان درس

ساعت

اهداف

       

مبانی شناخت حدیث

32

شناخت جایگاه و منزلت احادیث و شیوه های گوناگون رویارویی با آن، از دیدگاه فریقین

       

مصطلحات الحدیث

16

شناخت مقایسهای اصطلاحات حدیثی امامیه و اهل سنت

       

جوامع حدیثی

32

شناخت مقایسهای جوامع حدیثی فریقین و تبیین نقاط قوّت و ضعف آنها در عرصه های ساختار، سند و محتوا

       

حوزه ها و مكاتب حدیثی

48

شناخت چگونگی شكل گیری حوزه ها و مكاتب حدیثی فریقین و شاخصه های آنها

       

منطق فهم متن

32

شناخت و بررسی روش ها و رویكردها در فهم متن و ارائة منطق صحیح فهم آن

       

مبانی و قواعد تفسیر روایی

32

شناخت مبانی، قواعد، روش ها و مراحل تفسیر روایی، ادوار، مدارس و مكاتب آن

       

روایات تفسیری

32

شناخت ویژگیهای مشترك و اختصاصی روایات تفسیری فریقین، همراه با بررسی تطبیقی آیات منتخب

       

شناخت محتوایی نهج البلاغه

32

شناخت كلی و دسته بندی محتوای نهجالبلاغه و موضوعات مهم آن، همراه با بررسی برخی موضوعات منتخب

       

شناخت محتوایی صحیفة سجادیه

32

شناخت كلی و دسته بندی محتوای صحیفة سجادیه و موضوعات مهم آن، همراه با بررسی برخی موضوعات منتخب

       

نقد شبهات سندی و متنی نهج البلاغه

16

شناخت شبهات مطرح دربارة اسناد و محتوای نهج البلاغه و پاسخ به آنها

       

سبك شناسی كتب حدیثی

32

شناخت مقایسه ای شیوه های كتب حدیثی در حوزة حدیث شیعه و اهل سنت

       

مبانی نقد حدیث

16

شناخت مبانی، ملاك ها و شیوه های نقد سندی و محتوایی روایات

       

دیدگاه های حدیث پژوهی معاصر

32

شناخت رویكردها، دیدگاه ها و روش های جدید حدیث پژوهی و نقد و بررسی آن

       

مستشرقان و حدیث

16

شناخت ماهیت استشراق، جریانات و مكاتب آن و بررسی و نقد آراء مهم خاورشناسان پیرامون احادیث

       

شبهه شناسی و پاسخ به آن

32

بررسی برداشت های نادرست از احادیث، با تأكید بر شبهات وهابیت و نقد آن

       

احادیث مشكل

32

شناخت احادیث مشكل و دارای پیچیدگی در متن و بیان شیوه های تفسیر و تبیین آن

       

اختلاف و تعارض حدیث

32

شناخت اختلافات و تعارضات ناشی از مدلول ظاهری روایات، حال راویان، منابع و مدارس حدیثی و راه های رفع اختلاف و تعارض آنها

       

مبانی جرح و تعدیل راویان

32

شناخت اصول كلی مورد نظر رجالیان در جرح و تعدیل راویان و چگونگی حل تعارض

       

منابع رجالی

32

بررسی مقارنه ای ساختار و محتوای منابع رجالی فریقین و شناخت نقاط قوّت و ضعف آنها

       

راویان و اسناد پرتكرار

32

شناخت راویان پرحدیث اسناد احادیث، با تكیه بر اسناد پرتكرار

       

فقه الحدیث 1

32

شناخت محتوای روایات اعتقادی فریقین، همراه با خواندن متن احادیث منتخب و مقایسة آنها

       

فقه الحدیث 2

32

شناخت محتوای روایات اخلاقی و تربیتی فریقین، همراه با خواندن متن احادیث منتخب و مقایسة آنها

       

فقه الحدیث 3

32

شناخت محتوای روایات تاریخی فریقین، همراه با خواندن متن احادیث منتخب و مقایسة آنها

       

فقه الحدیث 4

32

شناخت محتوای روایات فقهی فریقین، همراه با خواندن متن احادیث منتخب و مقایسة آنها

       

منابع فقه الحدیث

32

شناخت منابع مهم فقه الحدیثی به صورت تاریخی، همراه با تبیین مبانی و روش های مورد استفادة آنها

       

روش تصحیح متن حدیث

16+16 عملی

كسب مهارت تصحیح و احیای تراث حدیثی شیعه

       

متون تخصصی

32+16

نظری عملی

ایجاد توان فهم متون عربی معاصر در حوزة علوم حدیث

       

سمینار 1 و 2

32+32 عملی

تحقیق و تتبع دربارة موضوعات جدید مربوط به گرایش علوم حدیث، و ارائة آن در جلسه حضوری به صورت مقالة علمی

       

پایان نامه

192 عملی

ارائة یك پژوهش جامع، همراه با نقد و بررسی و تتبع كافی در حوزة علوم حدیث

جمع

1088

 

 

 

 

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج